Algemene verkoopvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (afgekort: AVV) zijn van toepassing op alle Bestellingen en Contracten die zijn afgesloten of die zullen afgesloten worden door de verkoper bij de verkoop en de levering van producten. Het plaatsen van een bestelling, het kiezen van de leveringswijze of het aanvaarden van de levering, leiden tot een volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Alle onze leveringen, dienstverleningen en aanbiedingen vallen uitsluitend onder deze AVV, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Wij verzetten ons tegen elke algemene of bijzondere voorwaarde die tegenstrijdig is of enigszins afwijkt van de voorgelegde voorwaarden.

Het woord “consument” betekent in deze Algemene Voorwaarden een fysiek persoon die een bestelling plaatst die niet voortvloeit uit een commerciële of beroepsmatige activiteit. Het woord “beroepsuitoefenaar” betekent in deze Algemene Verkoopvoorwaarden een fysiek of rechtspersoon die, wanneer hij een bestelling plaatst, handelt in het kader van en voor rekening van zijn beroepsmatige vrije of handelsactiviteit. Het woord “klant” kan zowel consument als beroepsbeoefenaar betekenen.

De e-commercesite website is de voornaamste website van het merk Kalani. De rechten en plichten met betrekking tot deze website zijn echter dezelfde voor de alias websites, de andere extensies en de sociale netwerken en blogs van het merk, gelinkt aan dezelfde website. Zodra wordt verwezen naar onderhavige AVV op de site www.kalani-home.com dient u er rekening mee te houden dat deze eveneens betrekking hebben op alle andere extensies, sociale netwerken en blogs van het merk.

Indien één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of nietig beschouwd worden of indien zij niet-tegenstelbaar zijn, zal dit geen afbreuk doen aan de geldigheid van de overige bepalingen. De nietige of niet-tegenstelbare bepaling zal dan vervangen worden door de toepasselijke wetsbepalingen.

Inschrijvingsvoorwaarden

Wanneer u zich inschrijft, verbindt u er zich toe ons juiste en volledige informatie te geven. Uw login en paswoord die toegang geven tot onze website zijn vertrouwelijk en worden niet aan derden doorgegeven. Na het klikken op de knop “gratis inschrijven” sturen wij u onmiddellijk een bevestigingsmail naar uw e-mailadres.

Alleen u bent verantwoordelijk voor de inhoud van wat u zou kunnen plaatsen in de ruimte voorbehouden voor leden. Deze inhoud (bijvoorbeeld in de Kalani blogs) mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. We zijn niet verplicht de inhoud, door u geplaatst, te bewaren of te publiceren, zoals bijvoorbeeld reacties op of waarderingen over producten.

U verleent ons het gratis en permanent recht, geldig in heel de wereld, om datgene wat wij aanvaarden in licentie te nemen voor publicatie, hergebruik en verspreiding, in het kader van de site www.kalani-home.com. Deze licentie verplicht ons op geen enkele wijze dit recht uit te oefenen.

U verbindt er zich toe afstand te nemen van elke vorm van websiteverstoring van de site www.kalani-home.come en van elk gebruik anders dan een eenvoudige online raadpleging van de informatie op deze site. Elke onwettelijke handeling met het oog op het verkrijgen van onverschuldigde bedragen of andere voordelen ten nadele van Kalani, zal leiden tot het verlies van het recht tot toegang met uw login.

Inschrijven op onze websites is gratis en uitschrijven kan op ieder ogenblik. Dit kan door een e-mail te sturen met uw vraag tot uitschrijving naar info@kalani-home.com

Sluiting van de overeenkomst

Op de websites www.kalani-home.com worden de contracten afgesloten in het Frans, Nederlands, Engels en Duits. De aangeboden producten mogen niet gekocht worden door minderjarigen jonger dan 18 jaar. Minderjarigen kunnen enkel een bestelling plaatsen mits toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers.

Het productaanbod is geldig zolang het zichtbaar is op de betreffende website en zolang de voorraad strekt. In geval een product niet meer beschikbaar is, informeren wij u zo spoedig mogelijk per mail en stellen u of een gelijkwaardig product voor of het schrappen van de bestelling. In geval van schrapping van de bestelling, worden de bedragen die u reeds overmaakte, terugbetaald binnen een termijn van dertig (30) dagen na het schrappen van de bestelling.

Bij het selecteren van één of meerdere gewenste producten, vult u het bestelformulier in en klikt u op het icoon “volgende”. Daarna krijgt u de kans de bestelling na te kijken en eventueel te wijzigen. De knop “bestelling bevestigen” laat u toe de inhoud in uw winkelmand te bevestigen, uw bestelling is alzo definitief. Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling via een automatische bevestiging van bestelling naar het door u opgegeven e-mailadres.

Elke plaatsing van bestelling houdt in dat u akkoord gaat met de prijzen en de productbeschrijving van de artikels die u in het winkelmandje heeft geplaatst.

Elke dysfunctie van de website kan in geen enkel geval door de klant aangerekend worden aan de verkoper. De Klant kan tegenover de Verkoper op geen enkele vordering, van welke aard dan ook, aanspraak maken.

Betaling en levering

Onze prijzen zijn inclusief btw.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is de volledige prijs te betalen op het moment waarop u de bestelling doorgeeft. De Verkoper is er niet toe gehouden de door u bestelde goederen te leveren indien het verschuldigde bedrag niet op voorhand en volledig werd betaald. Tenzij anders vermeld, kent de verkoper geen enkele korting toe.

Tijdens het plaatsen van de bestelling zullen u verschillende betaalwijzen voorgesteld worden teneinde uw aankopen te betalen. In functie van het resultaat van een vertrouwensanalyse van betaling, behouden wij ons het recht u bepaalde betaalwijzen niet voor te stellen.

Ongeacht de betaalwijze die u kiest, zal elke betaling slechts definitief zijn wanneer wij het volledige bedrag effectief ontvangen hebben. Wij aanvaarden enkel betalingen komende uit de Europese Unie. Kosten gekoppeld aan betalingen van buiten de Unie nemen wij niet ten onze laste.

U gaat ermee akkoord uw facturen uitsluitend elektronisch te ontvangen.

In het kader van een verkoop aan een beroepsuitoefenaar zullen automatisch achterstalligheidsinteresten van 10% per jaar aangerekend worden vanaf de dag na het vervallen van de betalingsdatum zoals op de factuur vermeld, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 250 EUR. Dit alles zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

De verkoper aan een beroepsuitoefenaar is als enige aansprakelijk voor de informatie die hij meedeelt, meer bepaald zijn btw-nummer..

Gegevens in verband met uw bestelling vormen het voorwerp van een automatische informatieverwerking waarvan de verantwoordelijke is Ingenico e-Commerce Solutions BVBS/SPRL.

De verkoper levert uitsluitend in de Europese Unie. Wij behouden ons het recht elke bestelling op een adres buiten deze grenzen te weigeren of te schrappen.

De bestelde producten zullen geleverd worden op het door u aangegeven adres tijdens het ingeven van de bestelling. Wij zijn niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen die te wijten zijn aan een door u fout of onvolledig opgegeven adres.

Indien de verkoper verhinderd is tijdig te leveren door een geval van overmacht, door een onvoorziene situatie zoals gedefinieerd in de Belgische wet of door een vreemde oorzaak, met name een reden waarvoor u niet verantwoordelijk bent, zal de levertermijn van rechtswege verlengd worden in functie van de duur van de belemmering. Wij houden u via e-mail op de hoogte van het begin van de belemmering en het einde ervan. Indien de belemmering langer duurt dan vier (4) weken, heeft elke partij van rechtswege de mogelijkheid het contract op te zeggen zonder dat u hiervoor een schadevergoeding kan eisen.

Indien u een consument bent, treedt de overdracht van risico’s in op het moment dat de goederen op het door u opgegeven adres worden afgegeven of op het moment van afhaling van het pakket bij de vervoerder. Indien u een beroepsuitoefenaar bent, treedt de overdracht van risico’s in op het moment dat de goederen door ons verstuurd worden.

Eigendomsvoorbehoud

De verkoper blijft eigenaar van de geleverde goederen totdat de betaling van de bestelling volledig is voldaan.

De hierboven genoemde clausule over eigendomsvoorbehoud verhindert niet dat de risico’s op verlies of beschadiging van de goederen ten uwen laste zijn zodra ze ter uwer beschikking zijn (voor de consument) of zodra ze geleverd worden (voor de beroepsuitoefenaar).

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht, conform boek VI van het Wetboek van economisch recht, zich te beroepen op het herroepingsrecht binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen, verhoogd tot dertig (30) dagen bij Kalani, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument of door de consument aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed en dit zonder motivering en zonder andere bijkomende kosten, met uitsluiting van de terugzendkosten. Het herroepingsrecht geldt in geen geval voor de geleverde goederen die vervaardigd zijn volgens de specificaties van de consument, die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn of voor goederen die door hun specifieke aard niet kunnen teruggezonden worden of geleverde goederen die snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn.

 

U kunt aanspraak maken op het herroepingsrecht door ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen per post, fax of e-mail op de in deze Algemene Voorwaarden vermelde adressen. 

 

De goederen moeten binnen de 30 dagen volgend op het herroepingsrecht opnieuw in ons bezit zijn in de originele verpakking en in perfecte staat zodat het product opnieuw te koop kan worden aangeboden. U heeft het recht de verpakking te openen en het geleverde goed uit te proberen voor zover dit het goed niet ongeschikt maakt voor verkoop. Het is dus niet toegestaan om producten terug te sturen die gebruikt of gewassen werden. Om hygiënische redenen moeten cosmetische of verzorgingsproducten alsook ondergoed ons verzegeld en niet gebruikt teruggestuurd worden, zo niet is terugbetaling onmogelijk.

 

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de vastgestelde termijn, zullen alle ontvangen betalingen van de door u teruggestuurde goederen onverwijld teruggestort worden op het rekeningnummer door u ingegeven bij de bestelling en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop wij de teruggestuurde goederen ontvangen hebben. U kan, indien u dit wenst en op ons voorstel, een andere wijze van terugbetaling kiezen (een aankoopbon).

 

Het is belangrijk om te weten dat de Belgische wetgeving elke handelaar of e-handelaar verbiedt om een terugbetaling te doen voor elke betaling met ecocheques (ongeacht de emittent van de ecocheques: Edenred, Sodexo, Up Monizze of wat hun oorsprong ook is). Daarom zijn terugbetalingen van betalingen met EcoCheques, EcoPass, EcoVoucher, TicketsCompliments, CadeauPass, wettelijk niet toegestaan. In het geval van een retourzending kunnen wij u echter een omruilbon of een cadeaubon geven.

Intellectuele eigendom

De websites van www.kalani-home.com zijn een door de wet beschermd werk. Zijn inhoud, met inbegrip van teksten, afbeeldingen, foto’s, presentaties en databanken vallen onder het auteursrecht en het recht van intellectuele eigendom.

Handelsnamen, merken en onderscheidende tekens die op de websites www.kalani-home.com verschijnen zijn beschermd door de Belgische en Europese wet. Elk gebruik, elke reproductie, verspreiding of vertegenwoordiging van alle of een deel van de eerder gemelde tekens zonder uitdrukkelijke schriftelijke toelating van betrokken titularis is verboden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De contractuele relatie tussen Kalani en onze klanten-consumenten en beroepsuitoefenaars zijn uitsluitend aan de Belgische wet onderworpen.

De Franstalige Rechtbanken van het juridisch arrondissement Nijvel zijn als enige bevoegd uitspraak te doen over mogelijke geschillen bij de uitvoering van het contract en de verplichtingen van de partijen.

Een geschil beslechten in Europa

Als u Europeaan bent en een geschil wil beslechten, kunt u via het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting geholpen worden:

Aarzel niet om ons te contacteren in verband met eender welke aangelegenheid met betrekking tot de algemene voorwaarden.